Privacy afspraken

Algemeen
Hoog Heelsum dient net als alle andere bedrijven en verenigingen vast te leggen hoe zij met gegevens van belangstellenden, huurders, medewerkers, sollicitanten omgaat. Wat betreft uw privacy hanteren wij de volgende uitgangspunten:

In dit document laten we weten hoe wij omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wanneer u in Hoog Heelsum woont hebben wij van u de volgende persoonsgegevens nodig: Voorletter(s), voornaam, achternaam, geslacht, adres, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat, geboortedatum en IBAN.

Derden
Hoog Heelsum verstrekt enkel uw gegevens aan externe partijen die door ons zijn ingeschakeld in uw opdracht of op uw verzoek ten behoeve van bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij bovenstaande werkzaamheden of door u aangevraagde werkzaamheden of diensten. Hoog Heelsum is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken.

Gegevensbeveiliging
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Onze medewerkers zijn geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek.

Bewaartermijnen
Hoog Heelsum bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de soort gegevens. Het is mogelijk dat er in het verleden gegevens in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig door middel van natuurlijk verloop.

Uw rechten
U heeft, als betrokkene, de volgende rechten:
Recht op informatie
U heeft het recht om in heldere taal informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom de gegevensverwerking plaatsvindt. Dit geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens bij u zelf worden verzameld, als wanneer dit via anderen gebeurt.
Recht op inzage en afschrift
U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien persoonsgegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin u inzage wenst, dan worden deze persoonsgegevens afgeschermd.
Recht op correctie en aanvulling
U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Recht op verwijderen van gegevens
U heeft het recht om Hoog Heelsum te verzoeken gegevens van u te verwijderen (gegevenswissing). Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:
Recht van beperking
U heeft het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken (het gebruik van de gegevens te stoppen), indien een van de volgende punten van toepassing is: Dataportabiliteit
U heeft het recht op dataportabiliteit, ook wel overdraagbaarheid van gegevens genoemd. Dat wil zeggen dat u het recht heeft uw persoonsgegevens, die u aan Hoog Heelsum heeft verstrekt, in een gestructureerd en gangbaar digitaal bestand kunt verkrijgen. Tevens heeft u het recht die persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die:
Recht op bezwaar.
Het recht op bezwaar staat ook bekend als het recht op verzet. Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de rechtsgrond,belang van de organisatie, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen van het privacy afspraken
Wij behouden ons het recht voor deze privacy afspraken te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan raden we u aan om zo nu en dan deze afspraken door te nemen. U kunt ze vinden op onze website www.hoogheelsum.nl. Mooiland heeft een eigen privacystatement, u kunt dit vinden op www.mooiland.nl